bdeGetBlockParameterTextValue

Returns text value of a given text parameter, parameterName, within block.

Syntax

textVal = bdeGetBlockParameterTextValue(block, parameterName)

Inputs

block
The block that the text parameter is in.
Type: block
parameterName
The name of the parameter to get text value of.
Type: string

Outputs

textVal
The value of the text parameter in the block.
Type: string

Examples

Get the value of a text parameter in a block:

     diagram = bdeGetCurrentDiagram();
     block = bdeGetSelectedBlock(diagram);
     texts = bdeGetBlockParameterTextValue(block, 'testTextParam');
    

     
      textVal = testingText