HMIN_writemetadata_entityidtype_array()

Transfer metadata of type array of entiyidtypes to HyperMesh.

Syntax

void HMIN_writemetadata_charptr_array(HM_entitytype entitytype, HM_entityidtype id, char *name, HM_entityidtype data[], int size);

Type

HyperMesh hminlib Function

Description

Transfer metadata of type array of entiyidtypes to HyperMesh.

Inputs

entitytype
The type of the entity to which to attach the metadata.
id
The ID of the entity to which to attach the metadata.
name
The name by which the metadata is referenced.
data
The array of entity ids assigned to the metadata.
size
The number of entity ids in the array.

Errors

None.